Kérjen árajánlatot - Thermomaster

Osnovni uslovi isporuke

1 Pretraživanje, odabir proizvoda

 

1.1 Bilo koja strana webshopa može slobodno da se pretražuje, bilo koji podatak može da se skine ili koristi sa ciljem kupovina, ugradnja (vidi: Pravna izjava). Za pretraživanje nije potrebna registracija.
1.2 Na stranicama će podaci dnevno biti osvežavani.

 

 

2 Registracija, cirkularno pismo

 

2.1 Za kupovinu je potrebna registracija. Registrovani korisnik može da kupuje samo u sopstvene svrhe. U slučaju privrednog društva kupovinu može da vrši ovlašćeno lice. Nakon registracije, naručilac ima mogućnost da putem webshopa preko komercijaliste-trgovca naruči i kupi robu. Podatke date pri registraciji naručilac može bilo kad da koriguje ili obriše.
2.2 Distributer tj. trgovac ne prihvata odgovornost za slučaj da je narudžbina nepotpuna ili ukoliko zbog netačnih podataka isporuka ne bude izvršena ili ako kasni. 
2.3 Dajemo mogućnost da koristite našu uslugu cirkularnog pisma, stručnog i poslovnog sadržaja. Možete bilo kad da se prijavite za tu uslugu ili da se odjavite.

 

 

3 Baza podataka

 

3.1 Naručilac daje saglasnost da distributer koristi, obrađuje, čuva njegove podatke u meri i na način koji je potreban i odgovarajući za obavljanje e-trgovine.
3.2 Distributer podatke kupca ne može izdati trećem licu osim ako je to isto treće lice ovlašćeno lice/podugovarač distributera. Distributer postupa sa ličnim podacima kupca u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

 

4 Kupovina

 

4.1 kupovina u webshopu je moguća predajom narudžbe elektonskim putem, koju bilo ko ovlašćen može da koristi ukoliko se registrovao. 
4.2 Kupovina odabranog artikla se vrši preko trgovca dok za odabir webshop pruža pomoć. Podaci trgovca su prikazani u webshopu.
4.3 Naručilac, odabranu robu, klikom na polje KORPA stavlja u virtuelnu korpu. Sadržaj korpe ili količina može bilo kad da se modifikuje ili obriše.
4.4 Opis karakteristika kao i prateći dokumenti pripadaju proizvodu. Za tačnost opisa karakteristika proizvoda trgovac ne preuzima odgovornost i zadržava pravo za izmenu istih.
4.5 Uz proizvode se uvek vidi i bruto prodajna cena koja se podrazumeva u dinarima. Ponuđena cena je važeća u trenutku davanja ponude i samo onda će biti konačna ako kupac sve korake procesa naručivanja pravilno pređe i potvrdi kupovinu.
4.6 Distributer je ovlašćen da bilo kad izmeni cene ili uslove kupovine, bez prethodne najave.
4.7 Za eventualne greške prilikom izrade sajta, ne prihvatamo odgovornost.
4.8 Ukoliko pre narudžbe robe nastanu pitanja, naša služba za rad sa strankama Vam stoji na raspolaganju.

4.9 Služba za rad sa strankama - od strane kupca odabran trgovac.
4.10 Radno vreme za lični kontakt: svaki radni dan od 8 -16h. Elektronske poruke koje šalje sistem, mogu stići bilo koji dan u bilo koje doba.
4.11 Pre slanja narudžbe treba proveriti virtuelnu korpu koja, osim količine proizvoda i cena, sadrži i adresu za isporuku i fakturisanje, kao i odabranog trgovca.
4.12 Naručilac, preko narudžbe robe, izjavljuje da prihvata osnovne uslove ugovora i sa svoje strane ih uzima kao obavezujuće.
4.13 Slanje narudžbe se još ne uvažava kao ugovor, ugovor stupa na snagu kupovinom proizvoda.
4.14 Nakon slanja narudžbe, trgovac u pismenoj formi potvrđuje vreme isporuke koje, ukoliko je potrebno i usmeno ugovore.

 

 

5 Plaćanje

 

5.1 Plaćanje proizvoda nakon odabira trgovca i dogovora vremena isporuke moguće je na 2 načina:

1.    Avansno, na račun trgovca koga je kupac odabrao.
2.    Lično, uplatom u prodavnici.
5.2 U oba slučaja se isporuka vrši samo nakon primanja uplate i to u unapred dogovoreno vreme.

 

 

6 Isporuka

 

6.1 Nakon odabira, poručivanja i kupovine proizvoda, ugovara se isporuka. Nakon ugovaranja isporuke i plaćanja robe, vrši se isporuka.

Isporuka robe u vrednosti iznad 30 000 dinara je besplatna.

6.2 Molimo da uvek date svoj broj telefona, da isporučilac robe može da Vam se javi u vezi prijema robe.

6.3 Ukoliko na mestu isporuke, tj. na putu do mesta isporuke postoji težinsko ili dimenzijsko ograničenje, to pri utvrđivanju isporuke treba napomenuti trgovcu. Isto tako, ako je potrebna posebna dozvola za prilaz ili istovar pri adresi isporuke, naknade za njihovo dobijanje terete trgovca.

6.4 Za narudžbe manje od 30 000 dinara možete birati od sledećih mogućnosti:

· Nastavljate poručivanje dok iznos narudžbe ne dostigne sumu koja omogućava besplatnu dostavu

· Ne menjate narudžbu, naručite robu, i lično je preuzmete u prodavnici koju ste sami izabrali.

6.5 Kupljenu robu van Srbije ne isporučujemo.

6.6 Ne vršimo isporuku preko pošte ili drugih isporučilaca paketa.

 

 

7 Preuzimanje robe, fakturisanje

 

7.1 Isporuka bez nadoknade znači da naš kolega naručenu robu isporučuje na datu adresu i tamo predaje naručiocu ili njegovom ovlaštenom licu. Naknada isporuke ne sadrži dalji prenos robe (ručno), za to treba da se postara naručilac..
7.2 Prijem robe dokazuje se potpisom otpremnice. Potpis treba da sadrži čitko napisano ime primaoca, potpis i broj lične karte.
7.3 Obaveza naručioca je da pre potpisa proveri robu, da se uveri daje isporučen artikal isti koji je i naručen, kao i da su količina i kvalitet odgovarajući, da li ima oštećenja koja su nastala u toku isporuke. Reklamacije se mogu napisati na otpremnici.
7.4 Ako naručilac ne može primiti robu u unapred dogovoreno vreme, tu činjenicu mora odmah javiti trgovcu. Ponovna isporuka je moguća uz naknadu vrednosti isporučivanja. Kupac je i tada dužan nadoknaditi troškove ponovne isporuke, ukoliko ni prilikom ponovne isporuke nije bio u mogućnosti preuzeti robu.

 

 

8 Rukovanje reklamacijama

 

8.1 Nakon prijema robe naknadno ne može da se reklamira količina ali je kvalitativna reklamacija moguća na osnovu osnovnih uslova ugovora. Ako se uoči nepravilnost treba je što pre pismeno predate trgovcu. Artikal koji je pod reklamacijom je zabranjeno ugraditi i treba ga držati izdvojenog. Trgovac treba što pre, ali najduže u roku od 8 dana, da započne istragu. Ukoliko se utvrdi nepravilnost robe, ista se, bez nadoknade, zamenjuje.
8.2 Trgovac ne preuzima odgovornost za rok trajanja ili podobnosti proizvoda ako naručilac robu nije skladištio ili ugradio pod odgovarajućim uslovima i po odgovarajućem uputstvu.

 

 

9 Odgovarajući kvalitet proizvoda, garancija

 

9.1 Svaki proizvod poseduje dokumentaciju potrebnu za stavljanje u promet, kao i za ugradnju. Ovi dokumenti mogu da se elektronski skinu sa stranice ili iz menija download. Početna slova fajlova i njihova objašnjenja IDP – Izjava Dobavljača o Podobnosti, TL – Tehnički List, BL – Bezbednosti List.
9.2 Pojedini proizvodi poseduju i garanciju proizvođača pored osnovnog građevinskog vremena pogodnosti. Uslove garancije sadrži garantno pismo.

 

 

10 Pravo na odustajanje od kupovina

 

10.1 Prilikom narudžbe možete da koristite pravo odustajanja po Zakonu o zaštiti potrošača.

10.2 Imate pravo da nakon narudžbe, a još pre isporuke odustanete od narudžbe. Odustanak možete javiti mailom, faksom ili lično sa naznakom podataka narudžbe (ime naručioca, adresa i datum narudžbe, poručena roba,). Naručilac ima pravo da traži povrat robe. U ovom slučaju troškove transporta snosi naručilac kao i da, isključivo u originalnom pakovanju, neotvoreno i neoštećeno možemo primiti robu.
10.3 Izuzeci od povrata su proizvodi koji su pravljeni po ličnom zahtevu: malteri u boji i boje.

 

 

11 Uslovi važenja

 

11.1 Kako na isporuku tako i na narudžbu odnose se uslovi obuhvaćeni u Zakonu o zaštiti potrošača. Na webstranici prikazane cene su važeće isključivo kod kupovina preko interneta.

 

 

12 Pravni akti

 

12.1 Sadržaj na stranicama webshopa je pod zaštitom prava. Objavljeni sadržaji, celi ili njihovi delovi, ne smeju da se koriste za sopstvene potrebe,ni u kojoj meri, da se javno objavi ili da se koristi u trgovinske svrhe osim uz prethodnu pismenu dozvolu. Sadržaji prikazani na webshopu su zaštićeni kao autorska prava.

 

 

13 Ostale ograničavanje odgovornosti

 

13.1 Distributer je ovlašćen da uslove i pravila kupovine kao i aktuelne uslove bilo kad, bez obrazloženja i prethodne najave jednostrano izmeni. Potencijalna modifikacija stupa na snagu u istom trenutku kad se pojavi na web stranici.

13.2 Kupovina preko webshopa podrazumeva da kupac razume, prihvata mogućnosti i ograničenja interneta. Naručilac razume i da rizike u vezi kupovine ili pretrage treba sam da proceni kao i da sam treba da se brine o bezbednom korišćenju računara, zaštiti informacija koje su na njemu.

13.3 Distributer ne odgovara za štete koje proističu iz događaja čiji je uzrok van njegove moći tu svrstavši ali ne isključivo:

· Iz korišćenja sajta ili smetnje u sistemu,

· Izmene podataka od straen bilo koga,

· Iz kašnjenja prosleđivanja,

· Zbog virusa,

· Zbog softverskih grešaka, grešaka na internet mreži ili drugih tehničkih grešaka,

· Štete zbog grešaka u sistemu ili vezama.


13.4 Ugovorne strane će sve učiniti u interesu toga da sporna pitanja reše putem pregovora. Ukoliko tako ne bude moguće rešiti problem, za sva sporna pitanja nadležan Osnovni Sud - Subotica.

Subotica, 2012. Februar.