Kérjen árajánlatot - Thermomaster

Obrada podataka

Naručilac daje svoje odobrenje da distributer tj. trgovac rukuje, obradi, čuva njegove lične podatke na način i u meri u kojoj je to potrebno za funcionisanje e-trgovine. Distributer podatke stranke neće izdati trećim licima, osim u slučaju ako je pri ispunjenju ugovora to treće lice podugovarač/ovlašćeno lice distributera. Distributer pri korišćenju podataka naručioca postupa u skladu sa važećim pravnim propisima.